ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE DIENSTVERLENING VAN MUSCLE BOOST, GEVESTIGD TE ‘S-HERTOGENBOSCH.

 

1 Definities

                    MUSCLE BOOST: MUSCLE BOOST V.O.F. statutair gevestigd te ‘S-HERTOGENBOSCH, adres Eerste Haren 92, 5233BC    KVK nr. 66361214  BTW NL856512849B01

                    De Klant: de klant die via de website van Muscle Boost maaltijden bestelt.

                    De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Muscle Boost en De Klant.

                    Diensten: het ontwikkelen en bezorgen van bewuste maaltijden en de ingrediënten daarvan.

                    Account:  De samengevoegde gegevens van de klant gebruikt als identificatie om gebruikt te maken van de Muscle Boost service. Het Account kan alleen benaderd worden met het user ID gekoppeld aan dit Account en wachtwoord.

                    Kosten Dienstverlening: door De Klant verschuldigde kosten voor de dienstverlening aan Muscle Boost.

                    Maaltijden: De vaste meals, voordeelpakketten én custom (zelfsamengestelde maaltijden) meals.

                    Partijen: Muscle Boost en De Klant gezamenlijk.

                    Gedeelde Informatie: informatie beschikbaar gesteld door Muscle Boost aan De Klant en van De Klant aan Muscle Boost.

2 Toepasselijkheid

                    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige Overeenkomst, tenzij Partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

                    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3 Dienstverlening

                    Muscle Boost zorgt ervoor dat de maaltijden, verzorgd door een derde, afgeleverd worden bij De Klant binnen het door De Klant geselecteerde tijdvak en adres.

                    Om gebruik te maken van deze diensten moet De Klant een Account hebben of zich als gast in te schrijven. Indien selectie van datum en tijdvak nog niet mogelijk is, zullen de maaltijden aangeboden worden op de eerstvolgende bezorgmoment tussen 09.00 en 18.00 of ná 18.00.

                    Maaltijden worden vervoerd en afgeleverd door PostNL Pakketten Benelux B.V. binnen het vooraf vastgestelde tijdskader.

4 Totstandkoming overeenkomst

                    De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

                    Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod direct op het scherm.

                    De Klant heeft geen recht om De Overeenkomst te ontbinden omdat het wettelijke “herroepingsrecht voor overeenkomsten die op afstand worden gesloten”, niet van toepassing is. De producten zijn van bederfelijk van aard en kunnen niet worden teruggezonden.

5 Verplichtingen Muscle Boost

                    Muscle Boost en de derde partij zullen te allen tijde voldoen aan de gestelde HACCP-eisen voor de hygiëne van levensmiddelen.

                    Muscle Boost zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle gegevens die van De Klant ontvangen wordt. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.

                    Na melding zal Muscle Boost de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen. Inbreuk op rechten van De Klant dienen per e-mail gemeld te worden op hello@muscleboost.nl

6 Verplichtingen Klant

                    De Klant is verplicht om juiste en correcte informatie aan te leveren die door Muscle Boost verlangd wordt om het Account te creëren.

                    De Partijen komen overeen dat de Maaltijden slechts éénmaal ter uitreiking aan de Klant wordt aangeboden. Bij geen gehoor zal PostNL Pakketten Benelux B.V. de Maaltijden voor retournering aan Muscle Boost meenemen naar het distributiepunt.

                    De Klant heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.

                    De Klant is zelf verantwoordelijk voor het aannemen van de Maaltijden binnen het zelfgekozen tijdskader.

                    De Klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast.

                    Eventuele wachtwoorden dienen zorgvuldig bewaard te worden en mogen niet met derden worden gedeeld

                    De Klant mag derden geen toegang verschaffen tot Muscle Boost via haar eigen registratie. Bij overtreding is De Klant volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.

                    De Klant is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Muscle Boost en derden, ten gevolge van de door De Klant Gedeelde Informatie.

7 Betaling

                    De betaling wordt vooraf door middel van iDeal gedaan.

                    De vermelde prijzen van de Producten zijn in Euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

                    Wanneer Muscle Boost, als gevolg van het niet betalen door de Klant genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant met een minimum van 15% van het aan Muscle Boost verschuldigde bedrag.

                    Betaling door de klant strekt eerst ter vermindering van de verschuldigde incassokosten, daarna ter vermindering van de verschuldigde rente en daarna ter vermindering van de verschuldigde hoofdsom.

                    Betaling is verschuldigd op het moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

                    De Diensten worden na betaling geleverd op de vastgestelde datum en tijdvak zoals zichtbaar is in de bevestigingsmail.

8 Aansprakelijkheid

                    Muscle Boost is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het gebruik van de Diensten.

                    Wanneer producten of diensten van Muscle Boost niet aan de vastgestelde richtlijnen bij De Klant terecht komt moet dit door De Klant binnen 24 uur schriftelijk

                    Muscle Boost is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Klant zijn aangeleverd.

                    Muscle Boost is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Muscle Boost.

                    In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Muscle Boost beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Muscle Boost. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekering van Muscle Boost geen uitkering doet is de aansprakelijkheid van Muscle Boost beperkt tot drie het bedrag dat door Muscle Boost aan de Klant in rekening is gebracht.

9 Persoonsgegevens

                    Muscle Boost kan persoonsgegevens betreffende De Klant, welke door De Klant aan Muscle Boost ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de Dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting.

                    De Klant gaat akkoord dat Muscle Boost alle door De Klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.

                    Verwerking van persoonsgegevens door Muscle Boost vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de wet bescherming persoonsgegevens.

10 Wijzigingen van de Diensten

                    Muscle Boost behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Muscle Boost, te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of altijd. Hierover zal altijd naar De Klant gecommuniceerd worden.

                    Dit houdt tevens in dat een deel of het geheel van je Gedeelde Informatie niet langer toegankelijk kan zijn of verloren kan gaan.

                    In geval van een wijziging van de Diensten, om welke reden dan ook, heeft De Klant slechts recht op retournering pro rato van reeds (vooruit)betaalde bedragen aan Muscle Boost of haar partners indien dit expliciet is overeengekomen.

11 Intellectuele eigendom

                    Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door De Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de Producteneigendom zijn van Muscle Boost en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

                    Het is De Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Muscle Boost te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen Muscle Boost.

12 Communicatie

                    Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden binnen Muscle Boost zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.

                    De Klant gaat er mee akkoord dat Muscle Boost De Klant mag benaderen voor belangrijke wijzigingen van of updates voor de Diensten, indien zij dit nodig acht. Deze communicatie zal nooit commerciële uitingen van derden bevatten. 

                    Het staat Muscle Boost te allen tijde vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de Gedeelde Informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt. 

13 Toepasselijk recht

                    Op alle overeenkomsten tussen Muscle Boost en de Klant is Nederlands recht van toepassing

14 Bevoegde rechtbank

                    De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen Muscle Boost en de Klant.

 


C O N T A C T

5233BC 'S-HERTOGENBOSCH  |  06 14 13 74 94  |  hello@muscleboost.nl